PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracovávání osobních údajů

Společnost AVEDES Servis s.r.o. jakožto správce osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) sděluje svým klientům, obchodním partnerům a dalším, tato základní pravidla pro nakládání s osobními údaji. Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Nakládání s osobními údaji

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost schopná identifikovat. V souvislosti s podnikáním společnost nakládá především s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů:

  1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o vaše jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob. Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.

  1. Údaje o službách, materiálech, výrobcích a dodací údaje

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby, materiály či výrobky si u nás objednáváte, popřípadě adresu, kam má být zboží doručeno.

  1. Platební údaje

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu, abychom mohli identifikovat vaše platby.

  1. Fakturační údaje

Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupením zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.

  1. Údaje o jednání o pracovní smlouvě

Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává primárně osobní údaje poskytnuté osobním předáním subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smluvního vztahu a dále z veřejných zdrojů a rejstříků.

Poskytování osobních údajů společností

Společnost primárně zpracovává osobní údaje svými zaměstnanci. Dále mohou být osobní údaje poskytnuty správním orgánům k jejich žádosti podle obecně závazných předpisů. Společnost může poskytnout osobní údaje též některým dodavatelům služeb (zpracovatelům), avšak vždy na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje sama společnost.

Doba zpracování a uchování osobních údajů

Vaše údaje naše společnost využívá především pro obchodní účely, ke vzájemné komunikaci, ke zpracování nabídek, vyřizování objednávek, uzavírání smluv a zasílání obchodních oznámení. Společnost zpracovává vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu promlčecí lhůty.

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají právní předpisy, daňové zákony, pravidla pro archivaci, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výkonem státního dozoru nad osobními údaji je pověřen Úřad na ochranu osobních údajů, kam se můžete v případě nesouhlasu s vyřešením námitky společností v rámci zpracovávání osobních údajů obrátit se svou stížností.

 

 

V Nové Pace 1.1.2018

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.